Si no tens impressora, escriu totes
les teves dades en un paper:

Nom / Tel / Mail / Adreça completa i
Número amb el que participes.

Adjunta els 6 codis de barres i envia-ho tot a:
Llet Nostra amb la Grossa
APARTAT DE CORREUS 12063
08006 Barcelona.

O bé truca al 931 222 422.


Vols guardar les teves dades per no
haver-les d’introduir cada vegada?

email@email.com

BASES DE LA PROMOCIÓ
LLET NOSTRA AMB LA GROSSA

OBJECTE

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL posa en marxa una promoció, en el territori català i dirigida a tot potencial consumidor, sota la denominació “Llet Nostra amb la Grossa” amb l'objectiu d'incentivar la venda de qualsevol producte de la marca Llet Nostra.

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el CONCURS qualsevol persona resident legal a Catalunya i major de 18 anys, des de l’1 d’octubre de 2015, data d'inici, fins al 23 de desembre de 2015, data de finalització de la promoció, ambdós inclosos.

PREMIS

240 premis de 50€ en butlletes de 5€ - total 10 butlletes – del número de la Grossa que el guanyador hagi triat.

Els premis seran assignats per sorteig aleatori entre tots els participants que hi hagi per número de la Grossa.

Llet Nostra té 24 números de la Grossa en exclusiva, els quals seran a disposició dels consumidors de qualsevol producte Llet Nostra.

Aquests 24 números de la Grossa de Llet Nostra es posaran en joc per al consumidor per cadascun dels següents trams:

 • 12 primers números de l’1 d’octubre al 8 de novembre ambdós inclosos
 • 12 números restants del 9 de novembre al 23 de desembre.

Finalitzat el primer període, els números corresponents ja no estaran disponibles, apareixent els 12 números següents per al segon període.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

 • Hi ha 24 números de la Grossa en exclusiva per triar
 • Es necessiten 6 codis de barres de qualsevol producte Llet Nostra

Cada participant podrà participar en els sorteigs objectes de les presents bases tantes vegades com vulgui adjuntant sempre sis codis de barres nous per a cada participació.

Només s’han de seguir aquests quatre passos:

I. Participació online (per internet a través de la pàgina web 1milioderaonsmes.lletnostra.cat:

 1. Retallar 6 codis de barres de qualsevol producte de Llet Nostra, sigui bric, ampolla, iogurts o postres.
 2. Entrar al web 1milioderaonsmes.lletnostra.cat per triar un dels 12 números de la Grossa. Hi ha 24 números, 12 per a cada tram.
 3. Descarregar i imprimir el cupó de participació amb el número escollit, degudament complimentat amb totes les dades que es demanen.
 4. Enviar per correu el cupó de participació imprès juntament amb els 6 codis de barres a:
  Ref. Llet Nostra amb la Grossa
  Apartat de correus 12063
  08006 Barcelona

Es molt important indicar en el sobre de manera que es vegi amb facilitat el número de la Grossa per el que es participa.

S’acceptaran les cartes rebudes fins el dia abans del dia del sorteig corresponent a cada número.

II. Participació online, si no es disposa d’impressora:

 1. Retallar 6 codis de barres de qualsevol producte de Llet Nostra, sigui bric, ampolla, iogurts o postres.
 2. Escriure en un full blanc les dades personals del participant (nom i cognoms, adreça postal i electrònica, data de naixement, telèfon de contacte i número de la Grossa pel qual es participa).
 3. Enviar per correu el formulari fet a mà amb totes les dades personals detallades al pas 2, juntament amb els 6 codis de barres a:
  Ref. Llet Nostra amb la Grossa
  Apartat de correus 12063
  08006 Barcelona

És molt important indicar en el sobre de manera que es vegi amb facilitat el número de la Grossa per el que es participa.

S’acceptaran les cartes rebudes fins el dia abans del dia del sorteig corresponent a cada número.

III. Participació per telèfon:

 1. Retallar 6 codis de barres de qualsevol producte de Llet Nostra, sigui bric, ampolla, iogurts o postres.
 2. Trucar al 93 122 24 22 on s’indicaran els números disponibles durant el període. Indicar a més, les dades personals del participant (nom i cognoms, data de naixement, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte). Horari d’atenció al client per participar via telefònica: de dilluns a divendres laborables de 10 a 18h
 3. Enviar per correu els 6 codis de barres a:
  Ref. Llet Nostra amb la Grossa
  Apartat de correus 12063
  08006 Barcelona

Es molt important indicar en el sobre de manera que es vegi amb facilitat: el nom i cognoms del participant, població i el número de la Grossa per el que es participa, a més de deixar per escrit “PARTICIPACIÓ TELEFÒNICA”

S’acceptaran les cartes rebudes fins el dia abans del dia del sorteig corresponent a cada número.

Les participacions que no es realitzin d’acord amb les mecàniques de participació anteriorment detallades, no podran incloure’s en els sorteigs objecte de les presents bases. Igualment Llet Nostra Alimentària, SL es reserva el dret i la possibilitat d’excloure qualsevol participació fraudulenta i/o no conforme amb les bases establertes prèviament.

SORTEIGS

Hi haurà un total de 2 sorteigs a raó d’1 per cada període de participació:

 • 11 de novembre per als números en joc de l’1 d’octubre al 8 de novembre (primer tram)
 • 28 de desembre per als números en joc del 9 de novembre al 23 de desembre (segon tram)

En cadascun dels sorteigs que se celebraran davant de notari, entraran totes les cartes participants rebudes seguint els termes establerts en les presents bases, un dia abans del sorteig corresponent.

El notari seleccionarà de forma aleatòria 20 cartes per número de la Grossa en sorteig. D'aquestes 20 cartes, les 10 primeres seran les guanyadores de les 10 butlletes del número de la Grossa sortejat i les 10 restants seran les reserves, en l'ordre de selecció en què el notari els hagi obtingut.

Totes les reserves, per ordre cronològic, seran utilitzades si es produeix algun dels següents supòsits:

 • a) Si el guanyador / a no compleix amb tots els requisits de participació en el sorteig.
 • b) Si el guanyador / a no pot ser localitzat per no haver facilitat dades de contacte

Les cartes reserva hauran, així mateix, de complir amb els requisits esmentats en aquestes bases. En cas que després de recórrer a tots els guanyadors reserves quedés el premi sense assignar, es declararà el mateix desert.

Cada participant en els sorteigs objecte de les presents bases només podrà guanyar una vegada a cadascun dels dos sorteigs.

PUBLICACIÓ I COMUNICAT DELS GUANYADORS

Els guanyadors es publicaran al web promocional 1milioderaonsmes.lletnostra.cat a partir del 12 de novembre per al primer sorteig, i a partir del 29 de desembre per al segon sorteig.

ENTREGA DELS PREMIS

LLET NOSTRA es farà càrrec de les despeses d’enviament del premi a l’adreça postal dels guanyadors.

Les butlletes de la Grossa s’enviaran a l'agraciat per mitjà del servei de correus certificat urgent o servei de missatgeria al dia següent de la celebració del sorteig.

En cap cas, LLET NOSTRA es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a Correus o a l’empresa de missatgeria que puguin afectar l’enviament.

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PROMOCIÓ

La promoció no és 100% gratuïta, donat que és necessària la compra de qualsevol dels productes Llet Nostra indicats al seu preu habitual.

Aquesta promoció es donarà a conèixer als consumidors, entre d’altres mitjans, a través de publicitat en els envasos d’alguns dels productes de la marca LLET NOSTRA i els suports publicitaris que LLET NOSTRA estimi oportuns.

LLET NOSTRA i l'agència promotora que gestiona la realització de la PROMOCIÓ, Axioma Comunicació Visual, S.L., estan exemptes de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació.

Igualment, no respondran de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el desenvolupament d'aquesta promoció.

LLET NOSTRA es reserva la possibilitat de rebutjar aquells enviaments on els codis de barres hagin estat manipulats de qualsevol manera i no coincideixin amb els originals. Així mateix, es reserva el dret d'admetre o excloure com a vàlids aquells codis de barres que s'enviïn trencats, no acceptant en cap cas aquells que estiguin incomplets.

LLET NOSTRA pretén que la competició entre els diferents participants en la PROMOCIÓ es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes BASES donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en la PROMOCIÓ.

DRETS D’IMATGE

Els guanyadors autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL a difondre el seu nom i la seva imatge en qualsevol mitjà de comunicació i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en la promoció.

DADES PERSONALS

Les dades facilitades pels concursants en la seva participació a la promoció seran incorporades a un fitxer de titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL la finalitat del qual serà la de gestionar aquesta promoció, respondre les seves consultes i dubtes, publicar les dades dels guanyadors al web promocional 1milioderaonsmes.lletnostra.cat així com l’enviament de la informació comercial i les ofertes relacionades amb els productes que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL comercialitza.

En cas d’incapacitats, serà necessari el consentiment dels seus representants legals.

Amb el fet de participar en la present promoció, tot participant dóna el seu consentiment i autoritza el tractament de les seves dades amb totes les condicions anteriorment esmentades i accepta els termes i condicions de les presents bases.

El responsable d’aquest fitxer és LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, amb domicili a Barcelona CP 08015, c/ València, pavelló central núm. 7. Els titulars de les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant l’enviament d’una carta certificada a aquesta adreça. Aquestes dades podran ser facilitades a totes aquelles persones físiques o jurídiques que intervinguin en la present promoció (notari, empresa de publicitat, etc.) amb l’únic objecte de donar un servei a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

PROHIBICIÓ DE PARTICIPACIÓ

No podran participar en aquesta promoció cap dels treballadors de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o de qualsevol de les empreses del grup al qual pertany. Als efectes d’aquesta promoció, s’entendrà com a grup aquell que com a tal es defineix a l’ article 4 de la Llei del mercat de valors. Tampoc no podran participar-hi els familiars de primer grau o cònjuges dels citats treballadors.

RECLAMACIONS

El termini que s’estableix per a qualsevol possible reclamació referent a la promoció és de trenta dies hàbils des de la seva finalització, i no s’atendrà cap reclamació un cop transcorregut aquest termini.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l‘acceptació íntegra de totes les condicions que conté aquest document, així com la submissió al criteri de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.

DRETS

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, com els guanyadors i participants , fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Aquestes bases resten dipositades davant notaria Rafael de Córdoba de Barcelona, així com als webs de www.lletnostra.cat i 1milioderaonsmes.lletnostra.cat.